Khóa học

featured project

800000

Logic Design Basic

Khóa học cơ bản về Logic Design

xêm thêm
featured project

900000

Thực hành trên kit FPGA

Thiết kế các ứng dụng trên các board FPGA có sẵn.

xêm thêm
featured project

1000000

ARM Bus

Nghiên cứu về cấu trúc và hoạt động của ARM Bus.

xêm thêm
featured project

0

Hướng dẫn đồ án với FPGA

Hướng dẫn, tư vấn cho các đề tài, đồ án tốt nghiệp hoặc môn học.

xêm thêm