Kiến thức cơ bản

Các hình thức của một timing path điển hình

Các hình thức của một timing path điển hình

Bài viết đang được xây dựng !

  1. Lý do tồn tại của timing path
  2. Các loại timing path cơ bản
  3. Phân tích các timing path
  4. Xử lý các vấn đề timing trên phần mềm
  5. Khác biệt của các vấn đề timing giữa FPGA và ASIC